ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

www.karinasdierenwebshop.nl
Karinasdierenwebshop is gevestigd op:
Engelberterweg 65. 9723 EK Groningen
Email: 24 per dag via email info@karinasdierenwebhop.nl
Telefoon: 06-15507137
KvK 02098431
BTW ID: NL 001444885 B25


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Karinasdierenwebshop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
b. Consument: besteller en/of gebruiker van het artikel
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Karinasdierenwebshop en consument

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.karinasdierenwebshop.nl (verder te noemen Karinasdierenwebshop)

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van Karinasdierenwebshop. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Karinasdierenwebshop de bestelling in behandeling heeft genomen.
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument. Karinasdierenwebshop heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdrage.
4.2 De prijzen luiden in Euro
4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Karinasdierenwebshop bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
a Vooruitbetaling: U maakt het bedrag eerst over op onze rekening. De totale kosten dienen binnen 14 dagen na besteldatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Zo niet, en zonder reactie van Uw zijde, wordt de bestelling geannuleerd
b Contant : Dit kan alleen bij afhalen van goederen
c Via Ideal
d: Via de Pin: dit kan alleen bij afhalen goederen
e: Achteraf betalen. Via klarna (http://www.https//www.karinasdierenwebshop.nl/c-5043985/klarna-achteraf-betalen/ via deze link vindt u de voorwaarden)

Artikel 6 Levering

6.1 Levering door karinasdierenwebshop vindt plaats door afgifte aan de vervoerder of bij afhaling door consument .
6.2 Leveringen van karinasdierenwebshop worden bezorgd tot 10 kg € 6.95 en tussen 10-30 kg 12.95 Dit is inclusief kosten van verpakking, vervoer en eventuele wettelijke bijdrage.
Voor leveringen in het buitenland gelden andere tarieven. De pakketten worden verzonden met Post.nl
6.3 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument. Karinasdierenwebshop regelt de wijze van verzending.
6.4 Karinasdierenwebshop levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.
6.5 Verzending vindt in de regel plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd overschreden wordt.
6.6 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.7 De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal Karinasdierenwebshop de consument hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6.8 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan karinasdierenwebshop (indien consument dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
6.9 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen aan karinasdierenwebshop melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van karinasdierenwebshop aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Retourrecht

7.1 Consument heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn en voorzien te zijn van pakbon, factuur of briefje met gegevens. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door Karinasdierenwebshop, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd.
7.2 Consument dient ten allen tijde contact op te nemen met karinasdierenwebshop indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren.
7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt karinasdierenwebshop de betaalde prijs, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

7.4 Wanneer de door karinasdierenwebshop afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na retourmelding zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten: boeken, video’s, CD-rom’s, fluiten, verzorgingsproducten incl. anti- vlooien en tekenmiddelen en op maat gemaakte artikelen, zoals gegraveerde penningen
7.6 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument. Karinasdierenwebshop adviseert consument dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

7.7 Het formulier voor retourzendingen en het herroepingsrecht kunt U hier downloaden en uitprinten https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/karinaswebshop/files/nl_nl_1_Herroepingsrecht.pdf

Artikel 8 Garantie

De garantie op onze artikelen is minimaal 6 maanden, of langer als de fabrieksgarantie mogelijk maakt. Dit is in overleg nader te bepalen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van karinasdierenwebshop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
9.2 Consument vrijwaart Karinasdierenwebshop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan karinasdierenwebshop toerekenbaar is.
9.3 karinasdierenwebshop is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.4 Indien Karinasdierenwebshop in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Karinasdierenwebshop en consument kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Karinasdierenwebshop geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Karinasdierenwebshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
11.2 Voorts is karinasdierenwebshop bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

12.4 Een geschil kunt u ook voorleggen aan de ODR commissie http://ec.europa.eu/consumers/odr ( dit geldt alleen voor consumenten, niet voor bedrijven)

Artikel 13 Slotbepaling

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2007 - 2024 Karinas Dierenwebshop | sitemap | rss